--> Skip to main content

sawsan Windows DOS CMD များကို စိတ်ဝင်စားရင် လေ့လာဖို့ပါ။

ဒီလိုဗျာ ကွန်ပျုတာမှာ mouse မပေါ်ခင်က အတော်လေးအသုံးဝင်ခဲ့တဲ့ MS DOS CMD ဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့ဒါလေးတွေကို အခု mouse
ပေါ်လာတော့ အသုံးပြုမှု မရှိသလောက်ဖြစ်လာတယ်။ တစ်ချို့ လူတွေကတော့(လူတော်တွေလို့ပြောရမလားပဲ) ဒီ MS DOS CMD တွေကို


သုံးနေတာတွေ့ရတယ် ဟုတ်တယ်ဗျ MS DOS CMD တစ်ချို့က အခုထိ ကျနော်တို့အတွက်သုံးဝင်နေသေးတာကိုတွေ့ရတယ်။ ကျနော်က
ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်လျောက်လုပ်တက်တော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ Microsoft က ဒီ CMD တွေအကြောင်းကို ကွန်ပျုတာတိုင်းရဲ့ help ဖိုင်
ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်။ help ဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး ရှာဖတ်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။


CMD တွေရဲ့ ဘေးက အဓိပ္ပါယ်တွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး အသုံးပြုချင်တဲ့

CMD ကို Click နှိပ်ပြီး အသုံးပြုနည်းကိုဖတ်ပါ။ ဖတ်ကြည့်လို့ နားလည်တယ် ကိုယ်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့ဗျာ။

ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ တစ်ခုခုတော့ စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့ဗျာ အတက်ပညာတစ်ခုခုကို ဖတ်ကြည့် စမ်းကြည့်တဲ့သူက တစ်ခုလုပ်တက်ရင် တစ်ခုပေါ့ ဘာမှ

မလုပ်တဲ့သူထက်စာရင် အရေးကြုံရင် ကိုယ့်မှာ အသုံးချစရာ လက်နက်ရှိနေတာပေါ့ဗျာ။ စိတ်ဝင်စားလို့ စမ်းသုံးကြည့်ရင်း

အဆင်မပြေတာများရှိရင်ပြောပါဗျာ ကျနော်လည်း DOS CMD တွေကို နှံစပ်အောင်မလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် ကျနော်သုံးဖြစ်နေတဲ့ CMD

လေးတွေတိုက်ဆိုင်ရင် ပြောပြပါမယ်။ မတိုက်ဆိုင်ရင်လည်း ကူစဉ်းစားပြီး ပြောပေးပါ့မယ်ဗျာ။

An A-Z Index of the Windows CMD command line


   ADDUSERS Add or list users to/from a CSV file
ARP Address Resolution Protocol
ASSOC Change file extension associations•

ASSOCIAT One step file association
ATTRIB Change file attributes
b
BOOTCFG Edit Windows boot settings
BROWSTAT Get domain, browser and PDC info
c
CACLS Change file permissions
CALL Call one batch program from another•

CD Change Directory - move to a specific Folder•
CHANGE Change Terminal Server Session properties
CHKDSK Check Disk - check and repair disk problems
CHKNTFS Check the NTFS file system
CHOICE Accept keyboard input to a batch file
CIPHER Encrypt or Decrypt files/folders
CleanMgr Automated cleanup of Temp files, recycle bin
CLEARMEM Clear memory leaks
CLIP Copy STDIN to the Windows clipboard.
CLS Clear the screen•

CLUSTER Windows Clustering
CMD Start a new CMD shell
CMDKEY Manage stored usernames/passwords
COLOR Change colors of the CMD window•
COMP Compare the contents of two files or sets of files
COMPACT Compress files or folders on an NTFS partition
COMPRESS Compress individual files on an NTFS partition
CON2PRT Connect or disconnect a Printer
CONVERT Convert a FAT drive to NTFS.
COPY Copy one or more files to another location•

CSCcmd Client-side caching (Offline Files)
CSVDE Import or Export Active Directory data
d
DATE Display or set the date•
DEFRAG Defragment hard drive
DEL Delete one or more files•

DELPROF Delete NT user profiles
DELTREE Delete a folder and all subfolders
DevCon Device Manager Command Line Utility
DIR Display a list of files and folders•
DIRUSE Display disk usage
DISKCOMP Compare the contents of two floppy disks
DISKCOPY Copy the contents of one floppy disk to another
DISKPART Disk Administration
DNSSTAT DNS Statistics
DOSKEY Edit command line, recall commands, and create macros
DSACLs Active Directory ACLs
DSAdd Add items to active directory (user group computer)
DSGet View items in active directory (user group computer)
DSQuery Search for items in active directory (user group computer)
DSMod Modify items in active directory (user group computer)
DSMove Move an Active directory Object
DSRM Remove items from Active Directory
e
ECHO Display message on screen•

ENDLOCAL End localisation of environment changes in a batch file•
ERASE Delete one or more files•
EVENTCREATE Add a message to the Windows event log
EXIT Quit the current script/routine and set an errorlevel•

EXPAND Uncompress files
EXTRACT Uncompress CAB files
f
FC Compare two files
FIND Search for a text string in a file
FINDSTR Search for strings in files
FOR /F Loop command: against a set of files•

FOR /F Loop command: against the results of another command•
FOR Loop command: all options Files, Directory, List•
FORFILES Batch process multiple files
FORMAT Format a disk
FREEDISK Check free disk space (in bytes)
FSUTIL File and Volume utilities
FTP File Transfer Protocol
FTYPE Display or modify file types used in file extension associations•

g
GLOBAL Display membership of global groups
GOTO Direct a batch program to jump to a labelled line•
GPUPDATE Update Group Policy settings
h
HELP Online Help
i
iCACLS Change file and folder permissions
IF Conditionally perform a command•

IFMEMBER Is the current user in an NT Workgroup
IPCONFIG Configure IP
k
KILL Remove a program from memory
l
LABEL Edit a disk label
LOCAL Display membership of local groups
LOGEVENT Write text to the NT event viewer
LOGMAN Manage Performance Monitor
LOGOFF Log a user off
LOGTIME Log the date and time in a file
m
MAPISEND Send email from the command line
MBSAcli Baseline Security Analyzer.
MEM Display memory usage
MD Create new folders•

MKLINK Create a symbolic link (linkd)
MODE Configure a system device
MORE Display output, one screen at a time
MOUNTVOL Manage a volume mount point
MOVE Move files from one folder to another•

MOVEUSER Move a user from one domain to another
MSG Send a message
MSIEXEC Microsoft Windows Installer
MSINFO Windows NT diagnostics
MSTSC Terminal Server Connection (Remote Desktop Protocol)
MUNGE Find and Replace text within file(s)
MV Copy in-use files
n
NET Manage network resources
NETDOM Domain Manager
NETSH Configure Network Interfaces, Windows Firewall & Remote access
NETSVC Command-line Service Controller
NBTSTAT Display networking statistics (NetBIOS over TCP/IP)
NETSTAT Display networking statistics (TCP/IP)
NOW Display the current Date and Time
NSLOOKUP Name server lookup
NTBACKUP Backup folders to tape
NTRIGHTS Edit user account rights
o
OPENFILES Query or display open files
p
PATH Display or set a search path for executable files•

PATHPING Trace route plus network latency and packet loss
PAUSE Suspend processing of a batch file and display a message•
PERMS Show permissions for a user
PERFMON Performance Monitor
PING Test a network connection
POPD Restore the previous value of the current directory saved by PUSHD•

PORTQRY Display the status of ports and services
POWERCFG Configure power settings
PRINT Print a text file
PRINTBRM Print queue Backup/Recovery
PRNCNFG Display, configure or rename a printer
PRNMNGR Add, delete, list printers set the default printer
PROMPT Change the command prompt•

PsExec Execute process remotely
PsFile Show files opened remotely
PsGetSid Display the SID of a computer or a user
PsInfo List information about a system
PsKill Kill processes by name or process ID
PsList List detailed information about processes
PsLoggedOn Who's logged on (locally or via resource sharing)
PsLogList Event log records
PsPasswd Change account password
PsService View and control services
PsShutdown Shutdown or reboot a computer
PsSuspend Suspend processes
PUSHD Save and then change the current directory•

q
QGREP Search file(s) for lines that match a given pattern.
r
RASDIAL Manage RAS connections
RASPHONE Manage RAS connections
RECOVER Recover a damaged file from a defective disk.
REG Registry: Read, Set, Export, Delete keys and values
REGEDIT Import or export registry settings
REGSVR32 Register or unregister a DLL
REGINI Change Registry Permissions
REM Record comments (remarks) in a batch file•

REN Rename a file or files•
REPLACE Replace or update one file with another
RD Delete folder(s)•
RMTSHARE Share a folder or a printer
ROBOCOPY Robust File and Folder Copy
ROUTE Manipulate network routing tables
RUN Start-RUN commands
RUNAS Execute a program under a different user account
RUNDLL32 Run a DLL command (add/remove print connections)
s
SC Service Control
SCHTASKS Schedule a command to run at a specific time
SCLIST Display NT Services
SET Display, set, or remove environment variables•

SETLOCAL Control the visibility of environment variables•
SETX Set environment variables permanently
SFC System File Checker
SHARE List or edit a file share or print share
SHIFT Shift the position of replaceable parameters in a batch file•

SHORTCUT Create a windows shortcut (.LNK file)
SHOWGRPS List the NT Workgroups a user has joined
SHOWMBRS List the Users who are members of a Workgroup
SHUTDOWN Shutdown the computer
SLEEP Wait for x seconds
SLMGR Software Licensing Management (Vista/2008)
SOON Schedule a command to run in the near future
SORT Sort input
START Start a program or command in a separate window•

SU Switch User
SUBINACL Edit file and folder Permissions, Ownership and Domain
SUBST Associate a path with a drive letter
SYSTEMINFO List system configuration
t
TASKLIST List running applications and services
TASKKILL Remove a running process from memory
TIME Display or set the system time•

TIMEOUT Delay processing of a batch file
TITLE Set the window title for a CMD.EXE session•
TLIST Task list with full path
TOUCH Change file timestamps
TRACERT Trace route to a remote host
TREE Graphical display of folder structure
TYPE Display the contents of a text file•

TypePerf Write performance data to a log file
u
USRSTAT List domain usernames and last login
v
VER Display version information•
VERIFY Verify that files have been saved•
VOL Display a disk label•

w
WHERE Locate and display files in a directory tree
WHOAMI Output the current UserName and domain
WINDIFF Compare the contents of two files or sets of files
WINMSD Windows system diagnostics
WINMSDP Windows system diagnostics II
WINRM Windows Remote Management
WINRS Windows Remote Shell
WMIC WMI Commands
x
XCACLS Change file and folder permissions
XCOPY Copy files and folders
:: Comment / Remark•

အားလုံးပဲ လေ့လာရင်း အဆင်ပြေပါစေ …
source : www.sawsan23.com

Random Quote

—